diver

بیورزونانس یا تشخیص غیرخطى ، فرآیند خواندن، پردازش و آنالیز اطلاعات خروجى از امواج
الکترومغناطیسى ساطع شده از بدن انسان، از جمله
DNA و کروموزوم ها مى باشد.

diver

اسکن بوسیله بیوالقاگرها انجام مى شود – حسگرهاى فعالساز ویژه اى که قادر به
اندازه گیرى وضعیت تمامى سلول هاى بدن انسان ، و همچنین فعالیت باکترى ها،
انگل ها و دیگر عوامل التهاب زاى موجود در بدن مى باشند. برخلاف دیگر دستگاه ها،
METATRON بخش ساب کورتیکال مغز که بزرگترین مخزن اطلاعاتى درباره فرآیندهاى
در جریان یک ارگانیسم است را هدف مى گیرد.

diver

اطلاعات دریافتى در طى یک اسکن کوتاه ) 20دقیقه( به سیگنالى دیجیتالى تبدیل
مى شوند. این سیگنال سپس بوسیله نرم افزارى ویژه آنالیز شده و با نرخ هاى بهینه
مربوطه موجود در پایگاه اطلاعاتى نرم افزارمورد مقایسه قرار مى گیرد. پایگاه اطلاعاتى
ما شامل 12000اتالون طیفى از فرآیندها و درمان هاى مختلف است که وضعیت بیمار
با آن ها مقایسه مى شود.

diver

نتایج جستجو حاصل از آنالیز نرخ هاى فعالیت حیاتى مختلف )از وضعیت نواحى فعال
بیولوژیکى بدن تا توصیه مکمل هاى رژیمى ( مى باشد. نرم افزار ما داراى سیستمى
از نشانگرها جهت نمایش تغییرات نامطلوب بدن، دلایل آن ها، پیشرفت مورد انتظار، و
اندازه گیرى شدت آن است. در نهایت توصیه ها از میان فهرست وسیعى از درمان هاى
متناسب و اقدامات پیشگیرانه ارائه مى گردد.

اطلاعات دریافتی

ارزیابی

diver
+ آلرژن ها

( غذا، خانگی، سبزی، صنعتی)

+ عناصر کم مصرف*

( تمام عناصر شیمیایی موجود در بدن)

+ بیماری شناسی

( اشکال بیماری شناسی اتالون ها در بیماری)

+ حالت عاطفی روانی*

( برآورد پیش زمینه عاطفی بیمار)

+ آماده سازی آلی

( ارزیابی میزان آسیب بافت های مختلف)

+ هموستاز بیوشیمیایی

( ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی اصلی)

+ آزمایش اسپرم

( اتالون فرآیندهای مخرب)

+ میکروب

( باکتری، ویروس، مایکوپلاسما، قارچ، کرم ها)

اتالون ها، موجود در یک پایگاه داده در نرم افزار به روز شده