افزایش دقت تشـخیص با اسـتفاده از روش بافت 4بعدى و امکان دریافت آنالیزهاى بیوشـیمیایى آزمایشگاهى

بـراى اولیـن بـار در نرم افزار ، Metapathia GR Clinicalبازسـازى 3بعدى تصاویر بر اسـاس داده هاى دریافتـى در طـى جسـتجوى چندبعدى، تعریف شـده اسـت. آماده سـازى تصاویر براى آنالیـز تصویرى با کمک روش نوین بافت 4بعدى که توسـط موسسـه Metatronکشـف شـده نه تنها امکان دریافت تصاویر چندبعدى مجازى سـاختارهاى آناتومیکى را فراهم کرده اسـت، بلکه به طور همزمان مى توان بافت بیولوژیکى موردنظر را انتخاب و اسـتخوان ها، بافت هاى نرم و رگ ها را به تصویر کشـید.

 

فرکانس ژنراتور داخلى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9GHz
دقت جسـتجو، ساختارهاى آناتومیکى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 -95 %
تعـداد مـدل هاى دیجیتالـى اندام ها و بافت ها از جمله مدل هاى 3بعدى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2643
تعداد اتالون هاى طیفى دیجیتالى شـده فرآیندها و درمان ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6237

ویژگى هاى مهم

بافـت 4بعـدى. بـراى اولین بار در نرم افزار ، Metapathia GR Clinical بازسـازى 3بعـدى تصاویـر بـر اسـاس داده هاى دریافتى در طى جسـتجوى چندبعدى، تعریف شـده اسـت. آمـاده سـازى تصاویر براى آنالیـز تصویرى با کمـک روش نوین بافت 4بعدى که توسـط موسسـه Metatron کشـف شـده نه تنها امکان دریافت تصاویر چندبعدى مجازى سـاختارهاى آناتومیکى را فراهم کرده اسـت، بلکه به طور همزمان مى توان بافت بیولوژیکى موردنظر را انتخاب و اسـتخوان ها، بافت هاى نرم و رگ ها را به تصویر کشـید.

حالت احساسـى.این ویژگى امکان ارزیابى پیشـینه احساسـى بیمار و تشخیص ارتباط بین پیشـرفت بیمارى ذهنى و جسـمى و حالت احساسـى در زمان فعلى را فراهم مى کند. ما اتالـون هـاى 73وضعیت احساسـى همچـون امید، اندوه، ایمان، عصبانیت و … را به بخش غربالگرى وضعیت روان-احساسـى اضافه کرده ایم. بـراى اولیـن بـار درمان هاى گل باك را به نرم افزار Metapathia GR Clinical اضافه کـرده ایـم.

اتالون هاى 38ترکیب درمانـى گل براى هفت وضعیت اصلى ذهن جهت درمان بیمارى هاى روان-جسـمى افزوده شـده اسـت. درمان هاى گل باك، درمان هایى ارتعاشى با خصوصیات فرکانسـى مختص گیاهانى خاص مى باشـند. هدف اصلى این درمان ها، هارمونیزه کردن وجوه احساسـى و ذهنى انسـان هسـتند. احساسات منفى، بروز و پیشرفت بیمارى را تحریک مى کنند.

پایگاه اطلاعاتى اتالون ها به طور چشـمگیرى افزایش یافته اسـت :


میکروالمان ها (تعریف تمامى المان هاى شـیمیایى موجود در اندام هاى انسـان و وابسـتگى طیف موجى المان هاى شیمیایى بـه مکان آن ها در جـدول تناوبى) که امکان ارزیابى کمى اندیس- هاى هموسـتاز بدن و تشـخیص اختلالات در مراحل اولیه پیدایش را فراهم مى کند. با اسـتفاده از آنالیز غیرخطى آشکارسـازى و کنتـرل محتـواى میکروالمان هاى مختلف در یک اندام امکان پذیر اسـت. به کمک سیسـتم هاى غیرخطى مى توان دریافت که مقدار میکروسـکوپیک برخى از المان هاى شـیمیایى، همچون طلا، براى حفظ سـلامت حائز اهمیت اسـت. میکروالمان هاى زیاد دیگرى نیز در عملکرد ارتعاشـى و سیسـتم هاى بیوالکترونیکى اندام هاى انسـان و CNS آن شرکت دارند.

ایمونوگلوبین مرتبه1 : امکان آشکارسـازى نقایص دفاعى بدن انسان

غذاداروهـا : پایـگاه اطلاعاتى جامعى از مکمل هاى غذایى . موارد آلرژى زا: شـامل طیف هاى فلزات سـنگین همچون اسـترونیوم، کادمیوم، سـزیوم، پلونیوم و دیگر نوکلیدهاى رادیواکتیو .

اندیس هاى بیوشـیمیایى: آنزیم ها، هورمون، نشـانگرهاى آنکولوژیکى (سـرطان پانکراس، معده، ریه ها، پروستات، رشـته پستانى و تخمدان، و…) جدید

درمـان هـاى هموپاتیک: داروهاى مدرن جدید، ارتباطات دقیق بین آنالیز طیف امواج حالات غیرمعمول ارگانیسـم، گروه خونى، فاکتور ، Rhesus برخى اندیس هاى بیوشـیمیایى و طیف درمان هموپاتیک به پایگاه اطلاعاتى افزوده شـده اند.

دگردرمانـى (Allopathy): پایـگاه اطلاعاتى درمان هاى آلوپاتیک شـامل آنتى بیوتیک هـا، ایمونومدولاتورها، پروبیوتیک ها و دیگر داروهاى جدید .

نـرم افزار طیف هـاى مواد مختلفى را براى درمان بیمارى هاى خـاص و اختـلالات انرژى انتخاب مى کند. 80 اتالون جدید از بیوتعدیلگرهـا در نرم افزار Metapathia GR Clinical گنجانده شده است.

Testing of etalons
– virtual models of organs
– biochemical homeostasis
– оncomarkers
– spectral-wave pathogenesis
– nosology
– microorganisms
– allergenes
– allopathy
– neutraceuticals
– homeopathy
– HEEL preparations
– choosing of homeopathic
preparations potencies
– phytotherapy
– lithotherapy
– microelements
– psychoemotional condition
– Bach’s essenses

Alternative diagnostics
– evaluation of BAP on hands and feet
– auriculodiagnostics
– iridology
– probiotics
– apitherapy
– medicinal cosmetics

Main functions
– bacterial research
– ultrastructure
– vegeto-test
– entropic analysis
– NLS-analysis
– comparative analysis
– DeepVision
– plane section

Languages
– russian
– еnglish
– german
– french
– chinese traditional
– chinese simplified