سـومین نسـخه از سرى محصولات نرم افزارى METATRON است که عمدتـا بـراى متخصصـان حوزه پزشکى-ورزشـى ، پزشـکان عمومى و افرادى که به دنبال کلى ترین دید از بدن انسـان هسـتند طراحى شـد.

عـلاوه بـر Metapathia GR Clinical کـه در تصویرسـازى 3بعدى نسـبت به دسـتگاه هاى تشـخیصى دیگرى که از اصل بیورزونانس اسـتفاده مى کنند پیشـرو محسـوب مى شـود، “Hospital نیز به بهترین نحو از ظرفیت تصویرهاى 3بعدى و دقت بسـیار بالاى آن بهره برده اسـت. ما Hospital را با در نظر داشـتن تمامى مزایا و نقاط مثبـت مـدل هـاى دیگر و بهینه سـازى قابلیت هاى عملیاتـى، و همچنین افزودن اتالون هاى جدیدى از درمان هاى طبیعى، میکروارگانیسـم ها، پروبیوتیک ها و درمان هاى HEEL و بسـیارى از موارد دیگر طراحى کرده ایم.

 

فرکانس ژنراتور داخلى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9GHz
دقت جسـتجو، ساختارهاى آناتومیکى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 -95 %
تعـداد مـدل هاى دیجیتالـى اندام ها و بافت ها از جمله مدل هاى 3بعدى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1944
تعداد اتالون هاى طیفى دیجیتالى شـده فرآیندها و درمان ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12000

ویژگى هاى مهم

تجهیزات و قابلیت هاى اختیارى نرم افزار براى تصویرسـازى استریوسـکوپیک مدل هاى 3بعدى از ویژگى هاى بارز Hospital اسـت که امکان درك بهترى از نتایج تشـخیص را با اتصال به هرگونه صفحه نمایش سـه بعدى و اسـتفاده از عینک هاى پلاریزه فراهم مى کند. دسـتگاه تصویر استریوسـکوپیک بـا کیفیـت بالایـى را بر روى صفحه نمایش تلویزیون نمایش مى دهد؛ از این رو کیفیت تصویرسـازى نتایج تشـخیص به طور قابل توجهى افزایش مى یابد.

پایـگاه هاى اطلاعاتى جدید نرم افزار Hospital

درمان هاى هموپاتیک شـرکت HEEL
انـگل ها و کرم هاى روده اى
انواع بدن

نسـخه جدید نرم افزار امکان تعریف 6مرحله در روند پیشـرفت بیمارى را فراهم مى کند:

1) روان-جسمى
2) جریانـات انرژى در بدن
3) نورواندوکرین
4) اندوتوکسیک
5) سیمپتوماتیک
6) ترمینال


سـه مرحله اول بیمارى به راحتى قابل درمان هسـتند، مرحله چهارم قابل درمان، پنجم به سـختى
قابل درمان، و ششـم غیرقابل درمان.

Testing of etalons
– body types
– virtual models of organs
– biochemical homeostasis
– оncomarkers
– spectral-wave pathogenesis
– nosology
– microorganisms
– parasites and helminthes
– allergenes
– allopathy
– neutraceuticals
– homeopathy
– HEEL preparations
– choosing of homeopathic
preparations potencies
– phytotherapy
– lithotherapy
– microelements
– psychoemotional condition
– Bach’s essenses
– probiotics
– apitherapy
– food products
– medicinal cosmetics

Alternative diagnostics
– evaluation of BAP on hands and feet
– auriculodiagnostics
– iridology
– 12 pairs of Chinese meridians
– chakras

Main functions
– bacterial research
– ultrastructure
– vegeto-test
– entropic analysis
– NLS-analysis
– comparative analysis
– DeepVision
– MultiVision
– WideVision
– section with three
perpendicular planes
– changing of surrounding
tissues transparency

Languages
– russian
– еnglish
– german
– french
– spanish
– chinese traditional
– chinese simplified
– japanese