جسـتجوى خودکار و تعیین مکان مشـکل تا سطح کروموزوم، از جمله فرآیندهاى تومورى بدخیم در فاز اولیه گسـترش.

METAPATHIA GR HUNTER ابزارى جدید از METATRON مى باشـد که در حوزه تشـخیص غیرخطى بى رقیب بوده و با داشـتن مجوز پزشـکى، امکان اسـتفاده از آن در کلینیک هاى خصوصى و دولتى و مراکز سلامت مهیاست.

الگوریتم برنامه به طور چشـمگیرى بازنویسـى شـده تا کارایى و دقت جسـتجو و تشخیص افزایش یابد. دقت کنونى دسـتگاه بین 75تا 85 درصد مى باشـد که این میزان با تسـت هاى کلینیکى آزموده شـده اسـت. این برنامه HUNTER یا شـکارچى نامیده شـده، چرا که براى جسـتجوى سرطان یا اختلالات ژنتیکى در مراحل اولیه پیدایش- طراحى شـده است.

فرکانس ژنراتور داخلى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9GHz
دقت جسـتجو، ساختارهاى آناتومیکى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 -85 %
تعـداد مـدل هاى دیجیتالى اندام ها و بافت ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1432
تعداد اتالون هاى طیفى دیجیتالى شـده فرآیندها و درمان ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4012

ویژگى هاى مهم

 

ویژگى اصلى برنامه  Metapathia GR Hunter “اسـکن سـه بعدى” است که امـکان تعیین خودکار مکان منشـاء تومـور، بیمارى هاى مرتبط با اختلالات ژنتیکى و … را فراهم، دلیل پیدایش اختلالات را تا سـطح ژنوم پیدا کرده، و سـپس مقطع هاى هیسـتولوژیکى، ترکیب هاى سـایتولوژیکى، مجموعه کروموزوم ها، و بخش هاى پیچـه DNAرا ارائه مى کند.

در Metapathia GR Hunter از سیسـتمى کاملا جدید از اسـکن پیوسـته استفاده شده که در همکارى با شـرکت US Clinic Tech Incتوسـعه یافته اسـت. این سیستم نوین از اسکنرهاى غیرخطى چند-بعدى با سـرعت بالا تشـکیل شـده اسـت که قادر به فراهم آوردن رزولوشنى به مراتب بالاتر از دسـتگاه هاى قبلى بوده و دقت بررسـى و معاینه به طرز چشـمگیرى افزایش یافته است.

افزایش سـرعت بررسـى تا بیش از 5برابر .

توسـعه قابـل توجه پایگاه اطلاعاتى داروهـا، مکمل هاى رژیمى و درمان هاى هموپاتیک.

نوآورى هاى Metapathia GR Hunter

دارا بودن تمامى سـاختارهاى آناتومیکى، هیسـتولوژیکى و سایتولوژیکى مربوط به انسـان ؛ از جمله DNA

موجود بودن طیف وسـیعى از مواد معدنى و سـنگ هاى زینتى در پایگاه اطلاعاتى که محدوده وسـیعى از گزینه ها را جهت سـنجش سـازگارى با بدن شـخص و امکان بهره گیرى فرد از خواص درمانى آن ها فراهم کرده اسـت.

امکان پذیر بودن ارزیابى وضعیت بافت هاى بدن انسـان، و همچنین فراسـاختارهاى عوامل میکروبى، ویروس ها، انگل ها، Rickettsia ، Toxoplasma و ردگیرى بخش هایى از سـلول هاى باکتریایى که عمدتـا تحـت تاثیر درمان هاى ضـد میکروبى مختلف قرار مى گیرند.

دارا بودن مدهایى براى تشـخیص هاى اختصاصى چشـم و گوش امکان انتخاب درمان هاى هموپاتیک با در نظر داشـتن ظرفیت ها

دارا بودن »فیلتر هوشـمند« جهت انتخاب آسـان و سـریع درمان ها و فرآیندهاى طیفى مشـابه بر اساس فرآیند توپولوژى

Testing of etalons
– оncomarkers
– biochemical homeostasis
– spectral-wave pathogenesis
– nosology
– microorganisms
– parasites and helminthes
– allergenes
– allopathy
– neutraceuticals
– homeopathy
– choosing of homeopathic
preparations potencies
– phytotherapy
– lithotherapy

Languages
– russian
– еnglish
– german
– spanish

Main functions
– bacterial research
– ultrastructure
– vegeto-test
– entropic analysis
– NLS-analysis
– comparative analysis

Alternative diagnostics
– evaluation of BAP on hands and feet
– auriculodiagnostics
– iridology