تاییدیه ها

ما به طور مرتب تست هاى کلینیک را انجام داده و تاییدیه هاى خود را طبق معیارهاى بین المللى کیفیت و ایمنى تجهیزات پزشکى به روز مى کنیم.

  گواهینامه بین المللى کیفیت (استاندارد صنعت براى تولیدکنندگان تجهیزات پزشکى)

   نشان تطابق با استانداردهاى اتحادیه اروپا جهت ایمنى محصول براى محیط زیست و سلامت انسان

  نشان تطابق با استانداردهاى وزارت سلامت آمریکا براى ایمنى غذا، داروها، مواد آرایشى و تجهیزات پزشکى